Crowne Plaza Vientiane

ເລືອກມື້ແຕ່ງງານທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບທ່ານ

ເລືອກມື້ວິວາມົງຄົນ

ມື້ຄ່ຳມົງຄົນ 2020-2021

ການກຳນົດເລີດມົງຄົນຖືວ່າຈັດຢູ່ໃນສິ່ງທີ່ສຳຄັນອັນດັບທຳອິດຂອງຮີດຄອງປະເພນີລາວ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ມື້ປຸກສ້າງເຮືອນ, ມື້ເຮັດບຸນຂຶ້ນເຮືອນໃໝ່, ມື້ບວດ ແລະ ລວມໄປເຖິງມື້ວິວາທີ່ຖືເປັນການເລີ່ມຕົ້ນສ້າງຄອບຄົວໃໝ່ຂອງບ່າວສາວ.

ດັ່ງນັ້ນ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານສະດວກໃນການກຳນົດວັນວິວາທີ່ເປັນສິລິມົງຄົນ ທາງເຮົາຈຶ່ງມີການກະກຽມຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດ ແລະ ປະທິທິນມື້ຂຶ້ນ/ມື້ແຮມຂອງວັນວິວາອີກດ້ວຍ.

|

ມື້ຄ່ຳມົງຄົນ

|

ມື້ຄ່ຳມົງຄົນ

ຄຳອະທິບາຍ

1

ຊ້າງແກ້ວຂຶ້ນສູ່ເຮືອນຄຳ

3

ລ້າງມືຖ້າຄອຍກິນ

7

ສົມບັດພະອິນ

9

ສົມບັດເຈົ້າພະຍາ

11

ຂີ້ຮ້າຍກາຍເປັນດີ

13

ມີໄຊພາບແພ້ຊົມພູ

14

ເທວະດາອຳນວຍພອນ

 | 

 

ວັນດີປະຈຳປີ 2020

|

ມັງກອນ 2020

1/01/2020 - ຂຶ້ນ 7 ຄ່ຳ ເດືອນ 2 ລາວ

3/01/2020 - ຂຶ້ນ 9 ຄ່ຳ ເດືອນ 2 ລາວ

5/01/2020 - ຂຶ້ນ 11 ຄ່ຳ ເດືອນ 2 ລາວ

7/01/2020 - ຂຶ້ນ 13 ຄ່ຳ ເດືອນ 12 ລາວ

23/01/2020 - ແຮມ 14 ຄ່ຳ ເດືອນ 2 ລາວ

25/01/2020 - ຂຶ້ນ 1 ຄ່ຳ ເດືອນ 3 ລາວ

27/01/2020 - ຂຶ້ນ 3 ຄ່ຳ ເດືອນ 3 ລາວ

31/01/2020 - ຂຶ້ນ 7 ຄ່ຳ ເດືອນ 3 ລາວ

 

ກຸມພາ 2020

2/02/2020 - ຂຶ້ນ 9 ຄ່ຳ ເດືອນ 3 ລາວ

4/02/2020 - ຂຶ້ນ 11 ຄ່ຳ ເດືອນ 3 ລາວ

6/02/2020 - ຂຶ້ນ 13 ຄ່ຳ ເດືອນ 3 ລາວ

22/02/2020 - ແຮມ 14 ຄ່ຳ ເດືອນ 3 ລາວ

23/02/2020 - ຂຶ້ນ 1 ຄ່ຳ ເດືອນ 4 ລາວ

25/02/2020 - ຂຶ້ນ 3 ຄ່ຳ ເດືອນ 4 ລາວ

29/02/2020 - ຂຶ້ນ 7 ຄ່ຳ ເດືອນ 4 ລາວ

 

ມີນາ 2020

2/03/2020 - ຂຶ້ນ 9 ຄ່ຳ ເດືອນ 4 ລາວ

4/03/2020 - ຂຶ້ນ 11 ຄ່ຳ ເດືອນ 4 ລາວ

6/03/2020 - ຂຶ້ນ 13 ຄ່ຳ ເດືອນ 4 ລາວ

22/03/2020 - ແຮມ 14 ຄ່ຳ ເດືອນ 4 ລາວ

24/03/2020 - ຂຶ້ນ 1 ຄ່ຳ ເດືອນ 5 ລາວ

26/03/2020 - ຂຶ້ນ 3 ຄ່ຳ ເດືອນ 5 ລາວ

30/03/2020 - ຂຶ້ນ 7 ຄ່ຳ ເດືອນ 5 ລາວ

 

ເມສາ 2020

1/04/2020 - ຂຶ້ນ 9 ຄ່ຳ ເດືອນ 5 ລາວ

3/04/2020 - ຂຶ້ນ 11 ຄ່ຳ ເດືອນ 5 ລາວ

5/04/2020 - ຂຶ້ນ 13 ຄ່ຳ ເດືອນ 5 ລາວ

21/04/2020 - ແຮມ 14 ຄ່ຳ ເດືອນ 5 ລາວ

22/04/2020 - ຂຶ້ນ 1 ຄ່ຳ ເດືອນ 6 ລາວ

24/04/2020 - ຂຶ້ນ 3 ຄ່ຳ ເດືອນ 6 ລາວ

28/04/2020 - ຂຶ້ນ 7 ຄ່ຳ ເດືອນ 6 ລາວ

30/04/2020 - ຂຶ້ນ 9 ຄ່ຳ ເດືອນ 6 ລາວ

 

ພຶດສະພາ 2020

2/05/2020 - ຂຶ້ນ 11 ຄ່ຳ ເດືອນ 6 ລາວ

4/05/2020 - ຂຶ້ນ 13 ຄ່ຳ ເດືອນ 6ລາວ

20/05/2020 - ແຮມ 14 ຄ່ຳ ເດືອນ 6 ລາວ

22/05/2020 - ຂຶ້ນ 1 ຄ່ຳ ເດືອນ 7 ລາວ

24/05/2020 - ຂຶ້ນ 3 ຄ່ຳ ເດືອນ 7 ລາວ

28/05/2020 - ຂຶ້ນ 7 ຄ່ຳ ເດືອນ 7 ລາວ

30/05/2020 - ຂຶ້ນ 9 ຄ່ຳ ເດືອນ 7 ລາວ

 

ມິຖຸນາ  2020

1/06/2020 - ຂຶ້ນ 11 ຄ່ຳ ເດືອນ 7 ລາວ

3/06/2020 - ຂຶ້ນ 13 ຄ່ຳ ເດືອນ 7 ລາວ

19/06/2020 - ແຮມ 14 ຄ່ຳ ເດືອນ 7 ລາວ

20/06/2020 - ຂຶ້ນ 1 ຄ່ຳ ເດືອນ 8 ລາວ

22/06/2020 - ຂຶ້ນ 3 ຄ່ຳ ເດືອນ 8 ລາວ

26/06/2020 - ຂຶ້ນ 7 ຄ່ຳ ເດືອນ 8 ລາວ

28/06/2020 - ຂຶ້ນ 9 ຄ່ຳ ເດືອນ 8 ລາວ

30/06/2020 - ຂຶ້ນ 11 ຄ່ຳ ເດືອນ 8 ລາວ

 

ຕຸລາ 2020

15/10/2020 - ແຮມ 14 ຄ່ຳ ເດືອນ 11 ລາວ

16/10/2020 - ຂຶ້ນ 1 ຄ່ຳ ເດືອນ 12 ລາວ

18/10/2020 - ຂຶ້ນ 3 ຄ່ຳ ເດືອນ 12 ລາວ

22/10/2020 - ຂຶ້ນ 7 ຄ່ຳ ເດືອນ 12 ລາວ

24/10/2020 - ຂຶ້ນ 9 ຄ່ຳ ເດືອນ 12 ລາວ

26/10/2020 - ຂຶ້ນ 11 ຄ່ຳ ເດືອນ 12 ລາວ

28/10/2020 - ຂຶ້ນ 13 ຄ່ຳ ເດືອນ 12 ລາວ

 

ພະຈິກ 2020

13/11/2020 - ແຮມ 14 ຄ່ຳ ເດືອນ 12 ລາວ

15/11/2020 - ຂຶ້ນ 1 ຄ່ຳ ເດືອນ 1 ລາວ

17/11/2020 - ຂຶ້ນ 3 ຄ່ຳ ເດືອນ 1 ລາວ

21/11/2020 - ຂຶ້ນ 7 ຄ່ຳ ເດືອນ 1 ລາວ

23/11/2020 - ຂຶ້ນ 9 ຄ່ຳ ເດືອນ 1 ລາວ

25/11/2020 - ຂຶ້ນ 11 ຄ່ຳ ເດືອນ 1 ລາວ

27/11/2020 - ຂຶ້ນ 13 ຄ່ຳ ເດືອນ 1 ລາວ

 

ທັນວາ 2020

13/12/2020 - ແຮມ 14 ຄ່ຳ ເດືອນ 1 ລາວ

14/12/2020 - ຂຶ້ນ 1 ຄ່ຳ ເດືອນ 2 ລາວ

16/12/2020 - ຂຶ້ນ 3 ຄ່ຳ ເດືອນ 2 ລາວ

20/12/2020 - ຂຶ້ນ 7 ຄ່ຳ ເດືອນ 2 ລາວ

22/12/2020 - ຂຶ້ນ 9 ຄ່ຳ ເດືອນ 2 ລາວ

24/12/2020 - ຂຶ້ນ 11 ຄ່ຳ ເດືອນ 2 ລາວ

26/12/2020 - ຂຶ້ນ 13 ຄ່ຳ ເດືອນ 2 ລາວ

---------------------------------------------------------

ວັນດີປະຈຳປີ 2021

|

ມັງກອນ 2021

14/01/2021 - ຂື້ນ 1 ຄ່ຳ ເດືອນ 3 ລາວ

16/01/2021 - ຂື້ນ 3 ຄ່ຳ ເດືອນ 2 ລາວ

20/01/2021 - ຂຶ້ນ 7 ຄ່ຳ ເດືອນ 3 ລາວ

22/01/2021 - ຂຶ້ນ 9 ຄ່ຳ ເດືອນ 3 ລາວ

24/01/2021 - ຂຶ້ນ 11 ຄ່ຳ ເດືອນ 3 ລາວ

26/01/2021 - ຂຶ້ນ 13 ຄ່ຳ ເດືອນ 3 ລາວ

27/01/2021 - ຂຶ້ນ 14 ຄ່ຳ ເດືອນ 3 ລາວ

 

ກຸມພາ 2021

12/02/2021 - ຂຶ້ນ 1 ຄ່ຳ ເດືອນ 4 ລາວ

14/02/2021 - ຂຶ້ນ 3 ຄ່ຳ ເດືອນ 4 ລາວ

18/02/2021 - ຂຶ້ນ 7 ຄ່ຳ ເດືອນ 4 ລາວ

20/02/2021 - ຂຶ້ນ 9 ຄ່ຳ ເດືອນ 4ລາວ

22/02/2021 - ຂຶ້ນ 11 ຄ່ຳ ເດືອນ 4 ລາວ

24/02/2021 - ຂຶ້ນ 13 ຄ່ຳ ເດືອນ 4 ລາວ

25/02/2021 - ຂຶ້ນ 14 ຄ່ຳ ເດືອນ 4 ລາວ

 

ມີນາ 2021

14/03/2021 - ຂຶ້ນ 1 ຄ່ຳ ເດືອນ 5 ລາວ

16/03/2021 - ຂຶ້ນ 3 ຄ່ຳ ເດືອນ 5 ລາວ

20/03/2021 - ຂຶ້ນ 7 ຄ່ຳ ເດືອນ 5 ລາວ

22/03/2021 - ຂຶ້ນ 9 ຄ່ຳ ເດືອນ 5 ລາວ

24/03/2021 - ຂຶ້ນ 11 ຄ່ຳ ເດືອນ 5 ລາວ

26/03/2021 - ຂຶ້ນ 13 ຄ່ຳ ເດືອນ 5 ລາວ

27/03/2021 - ຂຶ້ນ 14 ຄ່ຳ ເດືອນ 5 ລາວ

 

ເມສາ 2021

12/04/2021 - ຂຶ້ນ 1 ຄ່ຳ ເດືອນ 6 ລາວ

14/04/2021 - ຂຶ້ນ 3 ຄ່ຳ ເດືອນ 6 ລາວ

18/04/2021 - ຂຶ້ນ 7 ຄ່ຳ ເດືອນ 6 ລາວ

20/04/2021 - ຂຶ້ນ 9 ຄ່ຳ ເດືອນ 6 ລາວ

22/04/2021 - ຂຶ້ນ 11 ຄ່ຳ ເດືອນ 6 ລາວ

24/04/2021 - ຂຶ້ນ 13 ຄ່ຳ ເດືອນ 6 ລາວ

25/04/2021 - ຂຶ້ນ 14 ຄ່ຳ ເດືອນ 6 ລາວ

 

ພຶດສະພາ 2021

12/05/2021 - ຂຶ້ນ 1 ຄ່ຳ ເດືອນ 7 ລາວ

14/05/2021 - ຂຶ້ນ 3 ຄ່ຳ ເດືອນ 7 ລາວ

18/05/2021 - ຂື້ນ 7 ຄ່ຳ ເດືອນ 7 ລາວ

20/05/2021 - ຂຶ້ນ 9 ຄ່ຳ ເດືອນ 7 ລາວ

22/05/2021 - ຂຶ້ນ 11 ຄ່ຳ ເດືອນ 7 ລາວ

24/05/2021 - ຂຶ້ນ 13 ຄ່ຳ ເດືອນ 7 ລາວ

25/05/2021 - ຂຶ້ນ 14 ຄ່ຳ ເດືອນ 7 ລາວ

 

ມິຖຸນາ  2021

10/06/2021 - ຂຶ້ນ 1 ຄ່ຳ ເດືອນ 8 ລາວ

12/06/2021 - ຂຶ້ນ 3 ຄ່ຳ ເດືອນ 8 ລາວ

16/06/2021 - ຂຶ້ນ 7 ຄ່ຳ ເດືອນ 8 ລາວ

18/06/2021 - ຂຶ້ນ 9 ຄ່ຳ ເດືອນ 8 ລາວ

20/06/2021 - ຂຶ້ນ 11 ຄ່ຳ ເດືອນ 8 ລາວ

23/06/2021 - ຂຶ້ນ 13 ຄ່ຳ ເດືອນ 8 ລາວ

24/06/2021 - ຂຶ້ນ 14 ຄ່ຳ ເດືອນ 8 ລາວ

 

ຕຸລາ 2021

7/10/2021 - ຂຶ້ນ 1 ຄ່ຳ ເດືອນ 11 ລາວ

9/10/2021- ຂຶ້ນ 3 ຄ່ຳ ເດືອນ 11 ລາວ

13/10/2021 - ຂຶ້ນ 7 ຄ່ຳ ເດືອນ 11 ລາວ

15/10/2021 - ຂຶ້ນ 9 ຄ່ຳ ເດືອນ 11 ລາວ

11/10/2021 - ຂຶ້ນ 11 ຄ່ຳ ເດືອນ 11 ລາວ

19/10/2021 - ຂຶ້ນ 13 ຄ່ຳ ເດືອນ 12 ລາວ

20/10/2021 - ຂຶ້ນ 14 ຄ່ຳ ເດືອນ 11 ລາວ

 

ພະຈິກ 2021

5/11/2021 - ຂຶ້ນ 1 ຄ່ຳ ເດືອນ 12 ລາວ

7/11/2021 - ຂຶ້ນ 3 ຄ່ຳ ເດືອນ 12 ລາວ

11/11/2021 - ຂຶ້ນ 7 ຄ່ຳ ເດືອນ 12 ລາວ

13/11/2021 - ຂຶ້ນ 9 ຄ່ຳ ເດືອນ 12 ລາວ

15/11/2021 - ຂຶ້ນ 11 ຄ່ຳ ເດືອນ 12 ລາວ

17/11/2021 - ຂຶ້ນ 13 ຄ່ຳ ເດືອນ 12 ລາວ

18/11/2021 - ຂຶ້ນ 14 ຄ່ຳ ເດືອນ 12 ລາວ

 

ທັນວາ 2021

5/12/2021 - ຂຶ້ນ 1 ຄ່ຳ ເດືອນ 1 ລາວ

7/12/2021 - ຂຶ້ນ 3 ຄ່ຳ ເດືອນ 1 ລາວ

11/12/2021 - ຂຶ້ນ 7 ຄ່ຳ ເດືອນ 1 ລາວ

13/12/2021 - ຂຶ້ນ 9 ຄ່ຳ ເດືອນ 1 ລາວ

17/12/2021 - ຂຶ້ນ 11 ຄ່ຳ ເດືອນ 1 ລາວ

18/12/2021 - ຂຶ້ນ 13 ຄ່ຳ ເດືອນ 1 ລາວ

|

ຕິດຕໍ່ຫາທາງເຮົາ

|

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ເບີ: +85621908888 ຫຼື ອີເມລ: Vientiane.crownemeeting@ihg.com

ເລີ່ມວາງແຜນງານວິວາຂອງທ່ານ

ປະທິທິນງານແຕ່ງງານ

ເລືອກມື້ແຕ່ງງານທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບທ່ານ

ໄອເດຍສ້າງສັນເພື່ອຈຸດປະກາຍງານແຕ່ງງານທີ່ເປັນເລີດ

ເລືອກໄອເດຍທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບມື້ທີ່ແສນພິເສດຂອງທ່ານ

ຮັບຂໍ້ມູນ ແລະ ຄຳແນະນຳຟຣີ

ເຂົ້າຊົມໂຊວ໌ຣູມງານແຕ່ງງານ

ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຂໍ້ສະເໜີການບໍລິການງານແຕ່ງງານຂອງທາງເຮົາ

ເລືອກແພັກເກັດງານແຕ່ງງານຂອງທ່ານ