ສິດຜົນປະໂຫຍດພິເສດ

ເຢັນກາຍສະບາຍໃຈ

ການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບໃຫ້ດີຢູ່ສະເໜີ

ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ

Enhance your stay with the use of our exceptional business and leisure facilities.

ຫ້ອງທຸລະກິດ

Executive Club Lounge

ສູນອອກກໍາລັງກາຍ

ສະລອຍນໍ້າ