Crowne Plaza Vientiane

ສິດຜົນປະໂຫຍດພິເສດ

ເຢັນກາຍສະບາຍໃຈ

ການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບໃຫ້ດີຢູ່ສະເໜີ

ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ

ຍົກລະດັບການພັກຜ່ອນຂອງທ່ານດ້ວຍສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກແບບ high-class

Executive Club Lounge

ຫ້ອງທຸລະກິດ

ສູນອອກກໍາລັງກາຍ

ສະລອຍນໍ້າ