Crowne Plaza Vientiane

ຂໍ້ມູນສຳລັບຕິດຕໍ່

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ກະລຸນາຂຽນຟອມແລ້ວພວກເຮົາຈະຕິດຕໍ່ກັບທ່ານຢ່າງໄວທີ່ສຸດ.

ເບີໂທ 856-21-908888
ເບີຈອງຫ້ອງພັກ ເປີດບໍລິການ 24 ຊົ່ວໂມງ 001 800 656 888
ສຳລັບປະເທດຍີ່ປຸ່ນ 0120 455 655 ເບີສຳລັບປະເທດອື່ນໆ www.ihg.com/reservations