Crowne Plaza Vientiane

Creative Organisational Tips & Techniques For Meetings

ເຕັກນິກ ແລະ ເຄັດລັບໃນການຈັດກອງປະຊຸມແບບມືອາຊີບ

ພວກເຮົາໄດ້ລວບລວມເຄັດລັບ ແລະ ເທັກນິພິເສດຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ງານປະຊຸມຂອງທ່ານມີສີສັນທີ່ເປັນເອກກະລັກບໍ່ຊ້ຳໃຜ. ເຊິ່ງເຄັດລັບເຫຼົ່ານີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດຫຼີກລ້າງປັນຫາທີ່ມັກເກີດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງງານປະຊູມ ແລະ ເຮັດໃຫ້ງານຂອງທ່ານເປັນໄປໄດ້ຢ່າງລາບລື້ນ.

ການສ້າງສາຍສຳພັນກ່ອນງານປະຊຸມຈະເລີ່ມ

 

ເຮົາຈະສາມາດຂ້າມຜ່ານບັນຍາກາດທີ່ອຶດອັນໃນຫ້ອງປະຊຸມທ່າມກາງຜູ້ຄົນທີ່ຫຼາກຫຼາຍໄດ້ແນວໃດ? ເທັກນິກດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນເປັນການລະລາຍພຶດຕິກຳຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມງານ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ສອກເປັນກັນ ແລະ ສ້າງສາຍສຳພັນໄປໃນຕົວກ່ອນເລີ່ມການປະຊຸມຕົວຈິງ. ຕົວຢ່າງ ຜູ້ດຳເນີນການປະຊຸມຈະເລີ່ມດ້ວຍການຖາມຄຳຖາມເຊັ່ນ "ແມ່ນຫຍັງທີ່ຖືເປັນສິ່ງທ້າທາຍຂອງໂຄງການຂອງພວກເຮົາໃນປັດຈຸບັນນີ້?" ຫຼື "ທ່ານມີແຜນທີ່ຈະລົງມືເຮັດຫຍັງໃນອາທິດນີ້?".  ວິທີນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຂົາເຊື່ອມໂຍງກັນ ແລະ ກັນໄດ້ດີຂຶ້ນ ຜ່ານກະປະຕິສຳພັກຂອງຄຳຖາມ. ດ້ວຍການເປີດໂອກາດໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ສະແດງຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນ ແລະ ຂໍ້ສົງໃສຕ່າງໆ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກສະບາຍໃຈ ແລະ ປອດໄພຕະຫຼອດການປະຊຸມ.

ພະລັງແຫ່ງການສັນລະເສີນ

 

ການຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນນັ້ນແມ່ນຖືເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນ ໃນການຮັກສາຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມໄດ້ ເພາະການຍົກຜົນງານການເຮັດວຽກຂອງບຸກຄົນໜຶ່ງທ່າມກາງຫຼາຍໆຄົນ ຈະສົ່ງເສີມໃຫ້ຄົນຜູ້ນັ້ນມີກຳລັງໃຈທີ່ດີພ້ອມທີ່ຈະຕໍ່ສູ້ກັບສະພາບແວດລ້ອມໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ການຍ້ອງຍໍຄວາມສຳເລັດຂອງຄົນໆໜຶ່ງ ບໍ່ພຽງແຕ່ສ້າງຄວາມພູມໃຈໃຫ້ແກ່ຜູ້ກ່ຽວເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງສ້າງແຮງພັກດັນທີ່ຈະເອົາເປັນແບບຢ່າງໃຫ້ກັບຜູ້ ຮ່ວມງານອື່ນໆ. ເຖິງວ່າວິທີດັ່ງກ່າວຈະມີອຸບາຍແຝງໄປນຳ ແຕ່ພວກເຮົາກໍບໍ່ຂໍແນະນຳໃຫ້ໄປໃຊ້ໃນທາງທີ່ຜິດເພື່ອໃຫ້ນຳໄປສູ່ຜົນລັບທີ່ຮ້າຍແຮງ.

ພາກຄິ້ງ ລັອດ ຊາດຣ໌ທ໌ (Parking Lot Chart)

 

ຕາຕະລາງນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ລົບລ້າງບັນຫາ "ອອກຈາກບັນດາວາລະສານ" ອອກຈາກວິທີການເຂົ້າໄປໃນການປະຊຸມ. ກອງປະຊຸມມັກຈະໄດ້ຮັບການຈັດຂື້ນເພາະວ່າບັນຫາກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ຕ່າງໆໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນແລະເຖິງແມ່ນວ່າບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ມີຄວາມສໍາຄັນ, ພວກເຂົາອາດຈະເອົາບັນຫາອັນຮີບດ່ວນອື່ນໆທີ່ຖືກປຶກສາຫາລືໃນກອງປະຊຸມ. ການນໍາໃຊ້ເຕັກນິກນີ້ທໍາອິດໃຫ້ແຕ້ມຕາຕະລາງຫຼືຕາຕະລາງເທິງແຜ່ນສີຂາວຫຼືເຈ້ຍແຍກຕ່າງຫາກ. ໃນເວລາທີ່ກອງປະຊຸມເລີ່ມຕົ້ນແລະຜູ້ໃດນໍາເອົາບັນຫາກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ທີ່ເປັນໄປໄດ້, ເລື່ອນໄປກັບເພື່ອນຮ່ວມງານສ່ວນອື່ນໆຂອງພວກເຈົ້າເພື່ອເບິ່ງວ່າພວກເຂົາຄິດວ່າມັນຍັງບໍ່ແມ່ນຫົວຂໍ້ແລະຖ້າແມ່ນ, ຫຼັງຈາກນັ້ນຕັດສິນໃຈວ່າມັນມີຄ່າຄວນຢູ່ໃນບ່ອນຈອດລົດ ຕາຕະລາງ. ໃນຕອນທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມ, ຫົວຂໍ້ທີ່ຂຽນໄວ້ໃນຕາຕະລາງບ່ອນຈອດລົດຄວນໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂໂດຍການແກ້ໄຂບັນຫາໂດຍກົງກັບແຜນການແລະການແກ້ໄຂຫຼືຖືກຈັດຕັ້ງຂຶ້ນເປັນບູລິມະສິດໃນກອງປະຊຸມສໍາລັບກອງປະຊຸມຕໍ່ໄປ.

ປ້າຍ (No Rehash)

 

ຫາກຫົວຂໍ້ການອະພິປາຍໃນລະຫວ່າງການປະຊຸມໄດ້ຮັບຫານແກ້ໄຂກ່ອນໜ້ານີ້ແລ້ວ, ມັນຈຶ່ງສຳຄັນທີ່ຈະຕ້ອງຕະໜັກເຖິງສິ່ງນີ້ ແລະ ດຳເນີນໄປພ້ອມກັບວາລາການປະຊຸມທີ່ເຫຼືອ. ເທັກນິກການ No Rehash ຖືເປັນເທັກນິກທີ່ມີປະໂຫຍດໃນການຫຼີກລ້ຽງການເວົ້າເຖິງຫົວຂໍ້ເກົ່າໆ ທີ່ເກີດຂຶ້ນກ່ອນໜ້ານີ້. ເທັກນິກນີ້ເປັນເໝືອນການເຕືອນຄຳຈຳທີ່ສາມາດເຫັນໄດ້ ເພາະເຮົາຈະຂຽນຫົວຂໍ້ອະພິປາຍໄວ້ໃນເຈ້ຍ ຫຼື ກະດານປະໄວ້. ເມື່ອໃດກໍ່ຕາມທີ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມນຳສະເໜີປັນຫາທີ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂລ່ວງໜ້າ ຄວນມີການຈັດກຽມປ້າຍ No Rehash ເພື່ອໃຫ້ເຫັນປັນຫາດັ່ງກ່າວວ່າເປັນຫົວຂໍ້ເກົ່າ. ບຸກຄົນທີ່ມີປ້າຍ No Rehash ສາມາດອະທິບາຍໄດ້ວ່າຫົວຂໍ້ແມ່ນໄດ້ຍົກເວົ້າແລ້ວ ແລະ ສາມາດເລື່ອນໄປຫົວຂໍ້ໃໝ່.

ກິດຈະກຳລະບາຍສີ

 

ສີແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນຫຼາຍໃນການສ້າງສັນງານໃຫ້ມີຄວາມສວຍສົດງົດງາມ! ຈາການຄົັ້ນຄົ້ວໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ການລົງສີເປັນສິ່ງທີ່ຊ່ວຍສົງເສີມໃຫ້ລິເລີ່ມຄວາມຄິດສ້າງສັນ ແລະ ກໍ່ໃຫ້ເກີດນະວັດຕະກຳໃໝ່ໆຕ່າງໆ. ເພື່ອເລີ່ມກິດຈະກຳ ພຽງໃຫ້ແຜ່ນຮ່າງ ແລະ ສໍສີສອງສາມກ້ານ ແລ້ວໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມໂອ້ລົມກັນເລື່ອງຄວາມຄິດໃໝ່ໆ ກ່ຽວກັບການປັບປຸງ ແລະ ນຳສະເໜີສິ່ງໃໝ່ໆໃຫ້ແກ່ໂຄງການ. ກິດຈະກຳນີ້ຍັງຊ່ວຍໃນການພັກຜ່ອນສາຍຕາ ແລະ ຄວາມອິດເມື່ອຍຈາກການປຶກສາຫາລືຈາກເລື່ອງວຽກ. ວິທີນີ້ແມ່ນແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ຕາມຄວາມເໝາະສົມຂອງປະເພດກອງປະຊຸມ ແຕ່ຖ້າການປະຊຸມເນັ້ນເຖິງຄວາມຄິດສ້າງສັນເທັກນິກນີ້ຖືເປັນວິທີທີ່ດີຢ້ຽມ.

ການປະຊຸມນອກສະຖານທີ່

 

ການປ່ຽນທິວທັດໂດຍໃຊ້ສະຖານທີ່ທີ່ແຕກຕ່າງ ເພື່ອປ່ຽນບັນຍາກາດ ແລະ ເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການເຮັດວຽກ. ຫາກກອງປະຊຸມຂອງທ່ານຄາດຈະໃຊ້ເວລາດົນ ແລະ ຈັດເປັນວ່າລະສຳຄັນ ຫຼື ຍິ່ງໃຫຍ່, ການເລືອກສະຖານທີ່ພາຍນ້ອມພ້ອມສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງກອງປະຊຸມໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບມືອາຊີບ. ແລ້ວຫາກເປັນກອງປະຊຸມຂະໜາດນ້ອຍ, ແມ່ນແນະນຳໃຫ້ເປັນຮ້ານຄາເຟ້, ບາຣ໌ດ ຫຼື ສວນສາທາລະນະກໍ່ໄດ້. ການເລືອກສະພາບແວດລ້ອມທີ່ແຕກຕ່າງ ອາດຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ນຳສະເໜີສິ່ງໃໝ່ກໍເປັນໄດ້.

 

ດັ່ງນັ້ນ, ສາມາດລອງເອົາບາງເທັກນິກທີ່ແນະນຳມາທັງໝົດນັ້ນມານຳໃຊ້ຕົວຈິງ ເພື່ອສ້າງສັນງານປະຊຸມຂອງທ່ານໃຫ້ມີສີສັນຄວາມປະທັບໃຈ ແລະ  ປາສະຈາກຄວາມໜ້າເບື່ອ!

 

|

ຈັດກອງປະຊຸມ

|

ຂໍ້ສະເຫນີຫ້ອງພັກຫຼ້າສຸດ

Special Room Offer

Breakfast Anytime

Special Room Offer

Stay Longer Pay Less

Special Room Offer

Lao Visit Laos