Crowne Plaza Vientiane

ຫໍສະໝຸດແຫ່ງຊາດ

ເປັນອາຄານສະໄໝຫົວເມືອງຂຶ້ນທີ່ມີສະເໜ່ ເປັນແຫຼ່ງເກັບຮັກສາຕໍາລາບູຮານທີ່ລໍ້າຄ່າທີ່ສຸດຂອງປະເທດລາວ.

ເຖິງແມ່ນວ່ານັກທ່ອງທ່ຽວສ່ວນໃຫຍ່ຈະບໍ່ເຂົ້າໃຈບັນດາເອກະສານທີ່ເກັບໄວ້ຢູ່ໃນອາຄານດັ່ງກ່າວ ນັກທ່ອງທ່ຽວກໍ່ຍັງສາມາດເຂົ້າມາທ່ຽວຊົມອາຄານສອງຊັ້ນຂອງຫໍສະໝຸດແຫ່ງຊາດໄດ້ ເຊິ່ງເປັນຕົວຢ່າງຂອງສະຖາປັດຕະຍະກໍາສະໄໝຫົວເມືອງຂຶ້ນຝຣັ່ງ ທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸລັກໄວ້ເປັນຢ່າງດີ.

ແຕ່ເດີມ, ອາຄານຫຼັກໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນເພື່ອໃຊ້ເປັນທີ່ພຳນັກຂອງເຈົ້າແຂວງ ແຕ່ໃນປັດຈຸບັນໄດ້ຖືກແບ່ງອອກເປັນຫ້ອງອ່ານໜັງສືຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຫ້ອງການຕ່າງໆ ຈຳນວນສີ່ຫ້ອງ. ມີອາຄານທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນໃໝ່ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັນ ໃຊ້ເປັນຫໍສະໝຸດສໍາລັບເດັກນ້ອຍ ແລະ ໂຄງການອະນຸລັກໜັງສືບູຮານຕົ້ນສະບັບທີ່ຂຽນດ້ວຍມືຂອງລາວ ເຊິ່ງເປັນເອກະສານຫຼັກຖານໃນດ້ານທີ່ຕັ້ງ ແລະ ແກ່ນສານຂອງຕໍາລາລາວບູຮານ ແລະ ສັນສະກຣິດນັບເປັນພັນໆສະບັບ.