Crowne Plaza Vientiane

วัดองค์ตื้อ

สถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในเวียงจันทน์

สมเด็จพระเจ้าอภัยบวร ไชยเชษฐาธิราช มีรับสั่งให้สร้างวัดองค์ตื้อขึ้นในศตวรรษที่ 16 ชื่อของวัดแห่งนี้มาจากพระพุทธรูปสำริดขนาดใหญ่ซึ่งได้รับการประดิษฐานไว้ใน พระพุทธรูปองค์นี้เป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในเวียงจันทน์

วัดแห่งนี้ถูกทำลายลงในช่วงสงครามต่อต้านชาวสยามและได้รับการสร้างขึ้นมาใหม่ในศตวรรษที่ 19 และ 20 ทุกวันนี้ วัดองค์ตื้อเป็นศูนย์ศึกษาศาสนาพุทธในลาว และเป็นที่พำนักของสมเด็จพระสังฆราช ผู้นำสูงสุดทางศาสนาของลาว