Crowne Plaza Vientiane

Get Your Success Without The Usual Drama

คุณลักษณะและบริการต่างๆ

คุณลักษณะและบริการต่างๆ

คุณลักษณะและบริการต่างๆ

คุณลักษณะและบริการต่างๆ

คุณลักษณะและบริการต่างๆ

คุณลักษณะและบริการต่างๆ

 • มี WiFi ความเร็วสูงให้ใช้บริการ
 • สื่อโสตทัศนูปกรณ์และเครื่องฉายภาพจอ LCD
 • เครื่องเล่นวีซีดี/ดีวีดี
 • มีช่างเทคนิคพร้อมให้บริการ
 • ไมโครโฟนและระบบเสียงพื้นฐาน
 • ชุดเครื่องมือสำหรับผู้อำนวยการประชุม

ความจุของห้องประชุม

 • level
 • Aress (M2)
 • Theatre Theatre
 • Classroom Classroom
 • I - Shape I - Shape
 • Hollow Square Hollow Square
 • U - Shape U - Shape
  • 1
  • 229
  • 98
  • 32
  • -
  • 12
  • 22
  • 1
  • 317
  • 98
  • 48
  • -
  • 20
  • 22
  • G
  • 60
  • 25
  • 12
  • -
  • 8
  • 7
  • 1
  • 553
  • 238
  • 80
  • -
  • -
  • -
  • 1
  • 465
  • 210
  • 72
  • -
  • -
  • -
  • G
  • 65
  • 25
  • 12
  • -
  • 8
  • 7
  • 1
  • 782
  • 350
  • 120
  • -
  • -
  • -
  • G
  • 88
  • 30
  • 9
  • -
  • 12
  • 9
  • G
  • 66
  • 28
  • 8
  • -
  • 28
  • 11
  • G
  • 67
  • 25
  • 12
  • -
  • 8
  • 7
  • G
  • 67
  • 25
  • 12
  • -
  • 8
  • 7
  • G
  • 134
  • 55
  • 24
  • -
  • 18
  • 15
  • G
  • 125
  • 48
  • 24
  • -
  • 14
  • 15

ที่ Crowne Plaza เวียงจันทน์ ธุรกิจของคุณคือธุรกิจของเรา

สื่อสารโดยตรงกับผู้อำนวยการจัดงานประชุม CROWNE PLAZA®

สื่อสารโดยตรงกับผู้อำนวยการจัดงานประชุม CROWNE PLAZA®

Crowne Plaza® Meetings Director จะเป็นผู้ประสานงานที่จะคอยดูแลรายละเอียดปลีกย่อยแทนคุณ เพื่อให้คุณได้มุ่งเน้นไปที่ภาพรวมของงานได้อย่างเต็มที่.

รับประกันสองชั่วโมงในการตอบกลับของ RFP

รับประกันสองชั่วโมงในการตอบกลับของ RFP

เมื่อคุณต้องการทราบรายละเอียดเรื่องราคาและห้องประชุมที่ว่าง เพื่อการวางแผนจัดงานของคุณนั้น หลังจากคุณติดต่อเรา คุณจะได้รับการติดต่อกลับพร้อมรายละเอียดของราคาและการบริการจากเราภายในเวลา 2 ชั่วโมง.

รายงานการเคื่อนไหวการประชุมในแต่ละวัน

รายงานการเคื่อนไหวการประชุมในแต่ละวัน

การสรุปประจำวันด้วยการจัดทำรายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่างๆเป็นประจำทุกวันเพื่อให้คุณสามารถจัดการกับงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความเป็นเลิศด้านบริการจัดงานประชุม

ความเป็นเลิศด้านบริการจัดงานประชุม

ผู้จัดการประชุมทั้งหลายที่เคยไว้วางใจเรา และเลือกเราเป็นโรงแรมที่จัดการประชุมและสัมมนานั้น ต่างมีความพึงพอใจสูงสุดและยกให้เราเป็นสถานที่จัดการประชุมที่มีประสิทธิภาพ.

สอบถามข้อมูลจัดงานประชุม และ งานเลี้ยง

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง และ ทีมการประชุมของเราจะติดต่อถึงคุณ หรือคุณสามารถติดต่อเราได้ที่ 856-21-908888 หรืออีเมล alisa.khounsombath@ihg.com