Crowne Plaza Vientiane

ຈົນກວ່າຈະໝົດ

ຈົນກວ່າຈະໝົດ

ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 1 ກໍລະກົດ ຫາ 31 ທັນວາ 2019

ຊື້ ແລະ ຈ່າຍເຄິ່ງລາຄາສໍາລັບ ເຂົ້າໜົມຫວານ ແລະ ເບເກີຣີຫຼາຍລາຍການ ເລີ່ມແຕ່ 18:00 ຫາ 23:00 ໂມງທຸກມື້.