Crowne Plaza Vientiane

ຈົນກວ່າຈະໝົດ

ຈົນກວ່າຈະໝົດ

from Jul 1 - Dec 31 2019

ຊື້ ແລະ ຈ່າຍເຄິ່ງລາຄາສໍາລັບ ເຂົ້າໜົມຫວານ ແລະ ເບເກີຣີຫຼາຍລາຍການ ເລີ່ມແຕ່ 18:00 ຫາ 23:00 ໂມງທຸກມື້.