Crowne Plaza Vientiane

ຍິ່ງຈັດງານຫຼາຍ ຍິ່ງຮັບລາງວັນຫຼາຍ

ທ່ານໃສ່ໃຈງານ, ເຮົາໃສ່ໃຈທ່ານ

ໂປຣແກຣມ Crowne Plaza Vientiane Local Incentive

ຍິ່ງຈັດງານຫຼາຍ ຍິ່ງຮັບລາງວັນຫຼາຍ

ເມື່ອທ່ານທຳການຈອງ ເຮົາມີລາງວັນໃຫ້ ດ້ວຍ Crowne Plaza Vientiane Local Incentive Program ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຄະແນນທຸກໆຄັ້ງທີ່ຈອງ ຫ້ອງພັກ, ຫ້ອງປະຊຸມ, ຫຼື ຫ້ອງຈັດງານ ກັບພວກເຮົາ. ນັບແຕ່ການປະຊຸມຄະນະກຳມະການບໍລິຫານ, ງານຖະແຫຼງຂ່າວ, ໄປຈົນເຖິງງານດອງ ແລະ ງານສັງຄົມຕ່າງໆ, ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈເຖິງແຜນການ ການຈັດງານຕ່າງໆ ແລະ ພວກເຮົາ ເຫັນຄວາມສຳຄັນຂອງທຸກການຈອງຂອງທ່ານ ເພາະສະນັ້ນເຮົາຈຶ່ງໃຫ້ລາງວັນແກ່ທ່ານບໍ່ວ່າ ງານຈະນ້ອຍ ຫຼື ໃຫຍ່.

|

ເບິ່ງແຄດຕາລັອກ

|

 

ມອບຄວາມຢືດຢຸ່ນ ແລະ ລາງວັນທີ່ຫຼາຍກວ່າ

ຫາກທ່ານເປັນສະມາຊິກຂອງ IHG® Business Rewards, ທ່ານສາມາດຝາກຄະແນນສະສົມຂອງທ່ານສຳລັບ ທຸກໆງານທີ່ທ່ານຈັດໂດຍສອງຊ່ອງທາງ ບ່ໍວ່າຈະເປັນບັນຊີ IHG® Business Rewards ຫຼື Crowne Plaza Vientiane Local Incentive. ດ້ວຍທາງເລືອກທີ່ດີໆແບບນີ້ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບສິ່ງຕອບແທນທີ່ຫຼາຍກວ່າ.

|

ໂທຫາພວກເຮົາ

|

ລົງທະບຽນວັນນີ້

ພຽງທ່ານໂທ +856 21 908 888 ຫຼື ອີເມວ aliyasone.thavixay@ihg.com

 

 

ໂປຣໂມຊັ່ນງານປະຊຸມຫຼ້າສຸດ

Book Now, Meet Later

Meet with Confidence

Meeting and Event Offer

Enhanced Meeting and Event