Crowne Plaza Vientiane

ຍິ່ງຈັດງານຫຼາຍ ຍິ່ງຮັບລາງວັນຫຼາຍ

ທ່ານໃສ່ໃຈງານ, ເຮົາໃສ່ໃຈທ່ານ

Crowne Plaza Vientiane Local Incentive Program

ຍິ່ງຈັດງານຫຼາຍ ຍິ່ງຮັບລາງວັນຫຼາຍ

ເມື່ອທ່ານທຳການຈອງ ເຮົາມີລາງວັນໃຫ້ ດ້ວຍ Crowne Plaza Vientiane Local Incentive Program ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຄະແນນທຸກໆຄັ້ງທີ່ຈອງ ຫ້ອງພັກ, ຫ້ອງປະຊຸມ, ຫຼື ຫ້ອງຈັດງານ ກັບພວກເຮົາ. ນັບແຕ່ການປະຊຸມຄະນະກຳມະການບໍລິຫານ, ງານຖະແຫຼງຂ່າວ, ໄປຈົນເຖິງງານດອງ ແລະ ງານສັງຄົມຕ່າງໆ, ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈເຖິງແຜນການ ການຈັດງານຕ່າງໆ ແລະ ພວກເຮົາ ເຫັນຄວາມສຳຄັນຂອງທຸກການຈອງຂອງທ່ານ ເພາະສະນັ້ນເຮົາຈຶ່ງໃຫ້ລາງວັນແກ່ທ່ານບໍ່ວ່າ ງານຈະນ້ອຍ ຫຼື ໃຫຍ່.

|

ເບິ່ງແຄດຕາລັອກ

|

 

ມອບຄວາມຢືດຢຸ່ນ ແລະ ລາງວັນທີ່ຫຼາຍກວ່າ

ຫາກທ່ານເປັນສະມາຊິກຂອງ IHG® Business Rewards, ທ່ານສາມາດຝາກຄະແນນສະສົມຂອງທ່ານສຳລັບ ທຸກໆງານທີ່ທ່ານຈັດໂດຍສອງຊ່ອງທາງ ບ່ໍວ່າຈະເປັນບັນຊີ IHG® Business Rewards ຫຼື Crowne Plaza Vientiane Local Incentive. ດ້ວຍທາງເລືອກທີ່ດີໆແບບນີ້ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບສິ່ງຕອບແທນທີ່ຫຼາຍກວ່າ.

|

ໂທຫາພວກເຮົາ

|

ລົງທະບຽນວັນນີ້

ພຽງທ່ານໂທ +856 21 908 888 ຫຼື ອີເມວ aliyasone.thavixay@ihg.com

 

 

Latest Meetings and Events offers

Enjoy of up to 15% discount until 28 February 2019

Second Year Anniversary Meeting Promotion

Meetings and Events Offer

MICE Rewards Package

Meeting and Events Offers

Crowne Plaza Unique Meetings Experience Package

Save up to 30% and enjoy greater benefits.

Weekend Meetings and Events Packages

Meeting and Events Offers

Year End Staff Party Package