Crowne Plaza Vientiane

IHG® Business Rewards Booker Bonus

IHG® Business Rewards Booker Bonus

ຮັບຄະແນນເພື່ອແລກຂອງລາງວັນເຖິງ 3 ເທົ່າ ພິເສດຈາກປົກກະຕິ

ພົບກັບ “Triple Points” Booker Bonus, ຂໍ້ສະເໜີພິເສດໃໝ່ລ່າສຸດຂອງພວກເຮົາ. ເຊິ່ງຕາມປົກກະຕິ ຕາມປົກກະຕິ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຄະແນນໃນການແລກລາງວັນຕອບແທນ 3 ຄະແນນ ຕໍ່ 1 ໂດຣາ.  ແຕ່ໂປຣໂມຊັ່ນນີ້ຈະມາມອບຄະແນນໃນການແລກລາງວັນໃຫ້ແກ່ທ່ານເຖິງ 3 ເທົ່າ (9 ຄະແນນ ຕໍ່ 1 ໂດຣາ) ສຳລັບການຈອງຫ້ອງພັກ ແລະ ຈັດງານທີ່ໂຮງແຮມຂອງພວກເຮົາ. ໃນໂປໂມຊັ່ນນີ້ ສາມາດແລກເອົາຄະແນນໄດ້ສູງສຸດໃນຈຳນວນເງິນເຖິງ 20,000 ໂດຣາ.

ເລີ່ມຈອງໄດ້ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 1 ກັນຍາ 2019 ຈົນເຖິງ ວັນທີ 1 ກຸມພາ 2020 ນີ້ ສ່ວນໄລຍະການເຂົ້າພັກຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 1 ກັນຍາ 2019 ຈົນເຖິງ ວັນທີ 31 ທັນວາ 2020

 

ສາມາດເຂົ້າເບິ່ງຂອງລາງວັນທີ່ຈະແລກໄດ້ເພີ່ມເຕີມທີ່ https://catalog.ihg.com

| 

ຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂ:

ໃນການເຂົ້າຮ່ວມໂປຣໂມຊັ່ນດັ່ງກ່າວ, ຜູ້ຈອງຈະຕ້ອງເປັນສະມາຊິກ IHG® Business Rewards ແລະ ຍອມຮັບຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງໂປຣແກຣມ IHG Business Rewards.

ຜູ້ເປັນສະມາຊິກຈະຕ້ອງລົງທະບຽນສຳລັບໂປຣໂມຊັ່ນນີ້ໄດ້ທີ່ ihg.com/bookerbonus

ໃນໂປຣໂມຊັ່ນນີ້ ຜູ້ເປັນສະມາຊິກຈະໄດ້ຮັບ 9 ຄະແນນ ຕໍ່ທຸກໆ 1 ໂດຣາ (ຈາກປົກກະຕິແມ່ນ 3 ຄະແນນ) ສຳລັບການຈອງໃນໄລຍະການເຂົ້າພັກ ຫຼື ຈັດງານຕ່າງໆ ລະຫວ່າງ ວັນທີ 1 ກັນຍາ 2019 ເຖິງ 31 ທັນວາ 2020.

ສຳລັບການຈອງຫ້ອງພັກ ແລະ ຈັດງານໃນໄລຍະໂປໂມຊັ່ນນີ້ ສາມາດແລກເອົາຄະແນນໄດ້ສູງສຸດໃນຈຳນວນເງິນເຖິງ 20,000 ໂດຣາ. ໝາຍຄວາມວ່າບໍ່ມີການຈຳກັດຈຳນວນການຈັດງານ ພຽງແຕ່ຢູ່ພາຍໃນຈຳນວນເງິນສູງສຸດ 20,000 ໂດຣາ ສຳລັບການຈອງໃນໄລຍະໂປຣໂມຊັ່ນນີ້.

ສຳລັບການຈອງບໍ່ວ່າຈະເປັນການເຂົ້າພັກ ຫຼື ການຈັດງານ ຈະຕ້ອງດຳເນີນການຕາມເວລາທີ່ກຳນົດຕາມໂປຣໂມຊັ່ນເທົ່ານັ້ນ

ສຳລັບການຈອງບໍ່ວ່າຈະເປັນການເຂົ້າພັກ ຫຼື ການຈັດງານ ທີ່ບໍ່ໄດ້ດຳເນີນການຕາມເວລາທີ່ກຳນົດຕາມໂປຣໂມຊັ່ນ ແມ່ນຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄະແນນ 3 ເທົ່າ.

ສະມາຊິກຈະຕ້ອງລົງທະບຽນ ກ່ອນວັນເລີ່ມກິດຈະກຳ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຄະແນນ 3 ເທົ່າ.

ສຳລັບການຈ່າຍໃນການຈັດງານທີ່ຢູ່ໃນໄລຍະການຈອງກ່ອນ ສະມາຊິກຈະໄດ້ລົງທະບຽນໃນໂປຣໂມຊັ້ນນີ້ ແມ່ນຈະຖືວ່າບໍ່ໄດ້ຮັບຄະແນນ 3 ເທົ່າ.

 
 
 

Latest Meetings and Events offers

Until 30th October 2019

MICE REWARDS PACKAGE

Until 30th October 2019

First Time Meeting Offer

IHG® Business Rewards Booker Bonus

Earn Triple Points with our richest offer yet.

IHG® Business Rewards

Meet On Us

Meeting and Events Offers

Crowne Plaza Unique Meetings Experience Package