Crowne Plaza Vientiane

ດື່ມຊາຍາມບ່າຍທີ່ ເອເລເຟັ້ນລາວຈ໌

ດື່ມຊາຍາມບ່າຍທີ່ ເອເລເຟັ້ນລາວຈ໌

from Jul 19 - Dec 31 2019

ມີຄວາມສຸກກັບການດື່ມຊາທີ່ຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ ພ້ອມທັງ ສະປາກກຼິ້ງ ວາຍ ທີ່ ເອເລີແຟນ ເລົ້າ ນັບແຕ່ 14:00 ຫາ 16:00 ໂມງທຸກມື້.

  • 199.000 LAK++ ກີບ ຕໍ່ເຊັດ.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໂທ  +856-21-908888 ຫຼື ອີເມວ fb.vientiane@ihg.com.

ຊ່ອງທາງໂຊຊ່ຽວມີເດີຍ:

  • Facebook: facebook.com/crowneplazavientiane.
  • Instagram and Twitter: @CrownePlazaVTE.