cookie_privacy OK

ບຸບເຟ່ວາຍ ທີ່ ເອເລເຟັ້ນລາວຈ໌

from Nov 21 - Dec 31 2019

ວາຍຫຼາກຫຼາຍປະເພດຈາກທົ່ວທຸກມຸມໂລກໃຫ້ທ່ານໄດ້ເລືອກດື່ມຕາມທີ່ທ່ານຕ້ອງການທີ່ ເອເລເຟັ້ນລາວຈ໌ ເລີ່ມຈາກ 19:00 - 22:00.

• 219.000 ກີບ++ ຕໍ່ທ່ານ.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໂທ  +856-21-908888 ຫຼື ອີເມວ fb.vientiane@ihg.com.