cookie_privacy OK

ມ່ວນຊື່ນກັບຄ່ຳຄືນຂອງຮູບເງົາ

from Jul 1 - Dec 31 2019

ມີຄວາມສຸກກັບຊຸດຄອມໂບ ພິດຊ່າ, ປັອບຄອນ ແລະ ເບຍ/ນໍ້າອັດລົມ ສໍາລັບ 2 ທ່ານ ຊຶ່ງສະດວກສົ່ງຮອດຫ້ອງຂອງທ່ານ.

119.000 LAK++

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໂທ  +856-21-908888 ຫຼື ອີເມວ fb.vientiane@ihg.com.