cookie_privacy OK

ສິດຖິພິເສດສຳລັບງານປະຊຸມໃນຊວ່ງລະດູຝົນ.

from Jul 1 - Dec 15 2017

ເມື່ອທ່ານຈອງຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ ຈົນເຖິງ ວັນທີ 15 ເດືອນທັນວາ 2017 ສຳລັບທຸກໆການຈັດງານປະຊຸມ ໃນໄລຍະຈົນເຖິງວັນທີ 15 ເດືອນມັງກອນ 2018 ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຂໍ້ສະເໜີ ແລະ ສິດທິພິເສດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

• ເຄື່ອງດື່ມ 1ຂວດ ຕໍ່ ທ່ານ ໃນເວລາຮັບປະທານອາຫານທ່ຽງ

• ໄມໂຄຣໂຟນ ແລະ ເຄື່ອງຟັງຫູ ຈຳນວນສູງສຸດເຖິງ25ເຄື່ອງ

• ເຄື່ອງແປພາສາ

• ປ້າຍແບນເນີ ຂະໜາດມາດຕະຖານ 2ແມັດx4ແມັດ

ລາຄາເລີມຕົ້ນຕັ້ງແຕ່ 340,000ກີບ/ທ່ານ ສຳລັບງານປະຊຸມເຕັມມື້ ແລະ 285,000ກີບ/ທ່ານ ສຳລັບງານປະຊຸມເຄິ່ງມື້ ລວມອາຫານທ່ຽງ

 

 

ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງ:

• ຂໍ້ສະເໜີພິເສດນີ້ບໍ່ສາມາດໃຊ້ຮ່ວມກັບ3ປໂມຊັ້ນອື່ນ

• ຈຳນວນການຈອງຂັ້ນຕ່ຳສຳລັບ 30ທ່ານ

• ລາຄາທີ່ກວ່າມາຂ້າງເທິງນັ້ນແມ່ນນຳໃຊ້ໄດ້ສະເພາະແພັກເກັດຈັດງານປະຊຸມເຕັມມື້ ແລະ ເຄິ່ງມື້ທີ່ລວມອາຫານທ່ຽງເທົ່ານັ້ນ

•ອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ ແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມພ້ອມໃນການບໍລິການ

• ສົນໃຈສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ກະລຸນາຕິດຕໍ່: +856 21 908888 ຫລື ອີເມວ: Laurene.raby@ihg.com.